Ansvarsfull trävaruhandel

Vad är PEFC?

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) är ett internationellt skogscertifieringssystem, som främjar ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk i hela världen. Omkring tio procent av världens skogar är certifierade. Av dem är en tredjedel, omkring 300 miljoner hektar, certifierade enligt PEFC. Det finns PEFC certifierade skogar i över tio länder.

PEFC ställer många krav på skogsvården

PEFC-certifieringen ställer krav på att bl.a. skogarnas mångfald och hälsa ska tryggas och att skogarnas tillväxt ska bibehållas på en hög nivå, men även krav på friluftsliv och rekreation. Dessutom ställs det i PEFC-certifieringen krav på att man ska kunna följa virkets väg från skogen till färdig produkt. Spårbarhetscertifiering är en metod för att kunna påvisa att virkesråvaran kommer från certifierade skogar.

För att få certifikatet krävs det att en oberoende organisation garanterar att skogsvården och virkets spårbarhet följer PEFCs internationella standarder. Med oberoende avses att den övervakande organisationen inte är bunden till någon part i produktionskedjan och inte heller till certifieringssystemet eller de som stöder det. Ett certifieringsföretag, som myndigheterna ansett vara oberoende och ha tillräckliga kvalifikationer, övervakar att standarderna i certifieringen följs.

PEFC-certifiering känner du igen på PEFCs logotyp eller märkning som finns på produkten, produktförpackningen eller på annan dokumentation som är kopplad till produkten. Ett företag som tillverkar produkter får licens att använda PEFCs logotyp och märkning, när företaget har fått sin verksamhet certifierad.

Hartman har tilldelats PEFC-certifiering

PEFC Finland har beviljat Hartman Järn Ab PEFCs spårbarhetscertifikat (CoC) samt licens att använda PEFCs logotyp och märkning på basen av Det Norske Veritas utförd certifieringsrevision. PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) är ett internationellt skogscertifieringssystem med hjälp av vars spårbarhetscertifiering (Chain of Custody) företag som tillverkar, marknadsför eller använder träbaserade produkter kan visa att virkesråvaran kommer från skogar som sköts på ett hållbart sätt. Uppgifter om virkets ursprung blir allt viktigare ju mer miljömedveten marknaden blir. PEFCs spårbarhetscertifikat vittnar om Hartmans ansvarsfullhet gentemot sina kunder och mot miljön. Läs mera PEFC