Hartmans historia

Familjebolagets historia inleddes 2.8.1862, då Carl Johan Hartman tillsammans med två butiksbiträden öppnade C.J. Hartmans kolonialvaruhandel i Vasa. Kolonialvaruhandeln var till en början ett typiskt dåtida handelshus med egen import- och exportverksamhet. På 1890-talet skedde specialiseringen till järnvaruhandel, inom vilken bransch bolaget fortfarande verkar.

Hartmans 160-åriga historia -podcast

Radio Vaasa och Företagande Kust-Österbotten har gjort en podcastserie på 5 avsnitt där Hartmans 160-åriga historia presenteras.

Del 1: Carl Johan Hartman 1862-1909

Del 2: Erik Hartman 1910-1936

Del 3: Lars Hartman 1937-1969

Del 4: Lars-Erik och Gustaf Hartman 1970-1999

Del 5: Femte generationen 2000-

Berättelsen om Hartman

År 1862 var världen väldigt annorlunda jämfört med idag. Då öppnades den första järnvägen mellan Helsingfors och Tavastehus, marken hade tagits i bruk som en egen valuta, i Amerika var vilda västern i full gång och i Vasa öppnade Carl Johan Hartman sin butik invid torget.

Grunden för Hartmans järnhandel hade skapats och den har, under sin livsgång, sett landets självständighet växa fram, inbördeskriget och de två världskrigen. Man har klarat sig igenom låg- och högkonjunkturer samt två globala börskracher som skakade om världsekonomin. Knappast kunde Carl Johan då tänka sig att 160 år senare, på 2020-talet i framtiden, skulle handeln fortfarande vara i samma familjs ägo.

C.J. Hartmans kolonialvaruhandel öppnade dörrarna första gången på en vacker sommardag 2. augusti 1862. Varuutbudet var mångsidigt allt från tjära till rågsäde och industriprodukter. i utbudet fanns även i det egna tvättrummet tillverkad punch och likör. År 1881 skaffade Carl Johan två telefonaktier och ett par år senare kunde man ringa in ölbeställningen till det egna bryggeriet. Under 1880-talet ökade åtgången på järnvaror och butiken delas in i järn-, kolonialvaru-, tyg- och konjaksavdelningar. Under det följande årtiondet ökade järnavdelningens omsättning till att bli större än alla de andra avdelningarna tillsammans. Snart ändrades även namnet till C.J.Hartmans Järnboda.

Erik Hartman efterträdde sin far i företagets ledning. Han lät bygga ett nytt Hartmans hus vid torget, huset blev klart 1913. Börskraschen på Wall Street påverkade ekonomin även i Finland, men Hartman klarade sig från recessionen genom hyresintäkterna som man fick från huset. Huset är ännu idag ett av Vasas mest kända landmärken. Erik skaffade även företagets första bil 1922, fast han aldrig skaffade körkort själv. Vid varuutkörningarna föredrog man dock ännu hästar framom bilen. Först år 1965 lät man Putte, som blev företagets sista häst, gå.

När Erik hastigt gick bort fick hans son Lars Hartman år 1936 ta över företaget. Under Lars tid blev en stor del av personalen kallade till fronten. i företaget gjorde man flera företagsköp och verksamheten utvidgades ända till Rovaniemi. Näringslivets tillväxt och högkonjunkturen från och med 1950-talet gjorde att handeln blev livligare och år 1964 började man i företaget med automatisk databehandling. Samma år påbörjades processen att ändra Hartman till ett aktiebolag, och år 1970 konkretiserades det med att företagets namn Oy C.J. Hartman Ab registrerades i handelsregistret.

De följande i familjeföretagets ledning var bröderna Lars-Erik och Gustaf Hartman, samma år som företaget ändrades till aktiebolag. Konkurrensen hade hårdnat i järnhandelsbranchen och man ville skapa nya expansionsstrategier  för att utvidga verksamheten utanför Vasa. Nu började en betydande utökning av dom egna försäljningsställen och företagsuppköp. Ekonomins blygsamma tillväxt och den minskade byggtrenden skapade nya verksamhetsformer, som till exempel att utöka företagets försäljning med bilhandel.

Då man övergick till 2000-talet tog Gustafs son Björn Hartman över företagsledningen. Företagsstrategin var nu att återgå till järnhandeln och man slutade stegvis med bilhandeln. Man satsade på utvecklingen av affärsverksamheten och verksamheten organiserades genom att skapa klara affärsverksamhetsområden och -enheter.

Redan vid företaget begynnelse grundade sig försäljningen på kreditförsäljning och fakturorna skickades en gång om året. Numera skickas fakturorna betydligt oftare, men Hartmans handel har alltid baserat sig på ett förtroende och långvariga affärsrelationer.

Hartmans kunnande är uppbyggt kring ett mångsidigt produkturval och berättelsen om företaget är ett bevis på modighet, uthållighet och viljan till förnyelse – företagets produktutbud har förnyats och varierat enligt tidens melodi. Vi har under alla tider handlat med de mest varierande produkter. Detta har lett till att vårt järnhårda kunnande har skapat ett företag med den längsta historien i vår branch. Tobak, brännvin och levande djur må inte höra till vårt utbud mer, men de utmärker det mångsidiga kunnandet som har gjort Hartman till en pålitlig handelspartner ännu idag. Vi har levt, växt och utvecklats tillsammans med våra kunder. Som ett av Finlands äldsta företag, redan under fem generationer, har Hartmans produkter och tjänster vart närvarande I finländarnas vardagliga liv. Hartman är en del av den finländska framgångshistorien som fortsätter ännu i denna dag. Berättelsen fortsätter ännu vid Vasa torg, så som den började år 1862 för 160 år sedan.

Hartman från år 1862

Hartman - Handel i 150 år

'Finlands handel och industri'

Bolaget har varit i samma familjs ägo och ledning redan under fem generationer, och varje generation har satt sin egen prägel på företagets historia.

Carl Johan Hartman 1862-1909

1862
Carl Johan Hartmans borgarrättigheter och rätt att idka inrikes- och utrikeshandel godkänns av magistraten i Vasa. C. J. Hartmans Kolonialvaruhandel öppnas den 2 augusti vid torget i Vasa.

1863
Carl Johan blir den största exportören av levande djur från Vasa. Försändelserna omfattar flera hundra kor, svin och får.

1866
Lahti Ölbryggeri grundas och samtidigt öppnas en ölstuga bakom butiken på Handelsesplanaden. Butiken har fyra anställda. Det finns många nya varor till salu: köksspisar,utländska kryddor, amerikanska såningsmaskiner, porslin, kläder och ”flyttbara Waterclousetter af zinkplåt”.

1869
Carl Johan köper fastigheterna på Hovrättsesplanaden 15 och Kyrkoesplanaden 1 av Nils Petter Åbergs konkursbo.

1876
Exportverksamheten läggs ner, eftersom det inte längre är lönsamt att exportera huvudprodukten tjära då ångfartygen har konkurrerat ut segelfartygen.

1881
Carl Johan tecknar två telefonaktier à 300 mk, den ena i butikens namn och den andra i Lahti Ölbryggeris namn. Den första telefonen kommer till butiken. Telefonnumret är 70.

1883
Pohjola Bränneris konkursbo övertas tillsammans med Viktor Schauman. De får tillstånd att tillverka 170 000 kannor brännvin följande år.

1887
Butikens anställda lär sig räkna enligt det nya metersystemet.

1888
Carl Johan förlänas titeln kommerseråd för att han aktivt har verkat för handeln och industrin i Vasa.

1890
Lahti Ölbryggeri säljs till Bryggeri Ab Bock.

1892
Järnavdelningens omsättning överstiger alla de andra avdelningarnas sammanlagda omsättning. C. J. Hartmans Kolonialvaruhandel börjar i tidningsannonser kallas C. J. Hartmans Jernboda.

Erik Hartman 1910-1936

1910
Carl Johan överlåter företaget till Erik. Bokslut med resultaträkning börjar göras upp varje år.

1911
Hartmans hus börjar byggas.

1912
Den första delen av affärspalatset står klar och butiken flyttas tillfälligt dit.

1913
Byggnaden står klar och butiken flyttar in i de färdiga lokalerna.

1915
Hartmans hus ansluts till Vasas vattenledningsnät.

1917
Carl Johan, som har levt ett händelserikt liv, avlider vid 79 års ålder.

1918
Erik utnämns till Sveriges vicekonsul.

1922
Företaget har 24 anställda. Företaget skaffar den första bilen.

1930
Omsättningen, som hittills har vuxit, stannar upp. Företaget gör förluster på över 1,5 miljoner mark på grund av kredit- och borgensförluster.

1932
Erik lyckas få den finska agenturen för Svenska Kullagerfabriken SKF, som hade grundats i Sverige 1907.

1934
Omsättningen börjar stiga igen och överstiger nivån före depressionen.

1936
Erik dör oväntat på en utlandsresa. Lars blir ägare till företaget och den som fortsätter verksamheten.

Lars Hartman 1937-1969

1937
En pensionsfond som omfattar hela personalen grundas.

1938
Järn Ab – Rauta Oy i Jakobstad och Pohjolan Rauta Oy i Rovaniemi köps.

1939
60 % av de manliga anställda är inkallade till militärtjänst. Emil Öist fungerar som chef för företaget medan Lars är vid fronten som chef för kompaniet JR9.

1942
Aktiemajoriteten i Ab Alfred Björklunds Järnhandel i Gamlakarleby förvärvas.

1950
En brand i butiken i Vasa förstör hela inredningen. Pohjolan Rauta Oy i Rovaniemi läggs ned på grund av bristfällig skötsel och den svåra administreringen.

1951
Den så kallade Koreaboomen för med sig ökad försäljning av alla sorters järnvaror.

1952
På grund av dålig lönsamhet säljs Björklunds Järnhandel i Jakobstad till familjen Sandqvist.

1957
Ansvaret för pensionsfonden övergår till den officiella stiftelsen C. J. Hartmans Pensionsstiftelse rs.

1958
Lars-Erik träder i faderns tjänst, och Gustaf gör det följande år.

1962
Företagets 100-årsjubileum firas den 2 augusti.

1964
Tanken på att ombilda C. J. Hartman till aktiebolag börjar gro. Handels- och industriministeriet fastställer bolagsordningen den 4 september.

1965
En båthall och en verkstad för utombordsmotorer öppnas på Vidgrenska grundet vid Brändö bro. Firmans sista häst, Putte, säljs till Replot.

1967
Företaget tar i bruk sitt första automatiska databehandlingssystem. En brand i affärshuset förstör hela källarlagret. Branden orsakade skador för 1,4 miljoner mark och var därmed årets största brandskada i Finland.

1968
Verksamheten i försäljningsenheten i Seinäjoki inleds i utrymmen som hyrs av Lakeuden Rautahaka Oy i industriområdet Kapernaum.

Lars-Erik och Gustaf Hartman 1970-1999

1970
Lars avlider efter en långvarig sjukdom vid 66 års ålder den 1 juli. Oy C.J. Hartman Ab införs i handelsregistret den 3 juli. Lars-Erik blir verkställande direktör och Gustaf styrelseordförande.

1972
I Jakobstad inlöses Oy Telko Ab:s alla aktier i Järn Ab – Rauta Oy.

1973
Järn Ab i Jakobstad fusioneras med Oy C.J. Hartman Ab. Den nya centrallagerbyggnaden i Liselund i Vasa färdigställs, dit även butiken flyttas. Butiken får namnet Hartmarket.

1974
Oy Renlund Ab:s lagerhall i Jakobstad köps.

1976
Oy Ermo Ab:s partiverksamhet i Karleby köps.

1980
Databehandling i realtid införs, vilket möjliggör färsk statistik och uppdaterade uppgifter omprodukterna i lagret. Partiförsäljningen och lagerutrymmena, som man i Karleby hade hyrt av Ermo, köps.

1981
I Kauhajoki köps Rakennusmarket Oy:s hela aktiestock och företagets femte försäljningsenhet öppnas där.

1982
Teräs lagerbyggnad i Jakobstad och Teräs stållager i Tjärhovet i Karleby köps. I Vasa hyrs Teräs stålhall.
I Seinäjoki byggs nya lagerhallar och kontorslokalerna förstoras.

1984
Mikrofilmning av inkommande fakturor införs och som första företag i Finland införs ett datorbaserat kassasystem för kontantförsäljningen.

1987
Oy Haldin Ab:s affärsverksamhet i Vasa och Närpes förvärvas och företaget blir bilhandlare.

1989
Bolagets bilhandel utvidgas genom förvärv av Oy Auto-Haro Ab:s affärsverksamhet i Karleby, Ylivieska och Jakobstad. Genom detta förvärv stiger antalet anställda till 400. Båthandeln avslutas. Lars-Erik avlider vid 57 års ålder den 3 november.

1990
Gustaf Hartman blir styrelseordförande och till verkställande direktör väljs Leif Back, som har varit vice verkställande direktör. Bolagets försäljning överstiger för första gången en miljard när den stiger till 1 177 miljoner mark. Ett nytt bilhus byggs i Stenhaga i Vasa.

1991
Bolagets försäljning sjunker kraftigt och årsresultatet visar förlust efter många goda år.

1992
Oy Veho Ab:s agenturer förvärvas i Vasa, Jakobstad och Karleby.

1995
Depressionen känns fortfarande av och försäljningen inom landets järnhandel fortsätter att sjunka. Antalet anställda har minskat till 300.

1997
Inom järnhandeln ingår bolaget ett samarbetsavtal med Kesko.

1999
Bilhuset i Stenhaga i Vasa byggs ut.

Femte generationen 2000-

2000
Björn Hartman utses till verkställande direktör. Leif Back fortsätter som vice verkställande direktör. Hartman Hem grundas.

2001
I den nya koncernstrategin fastställs att mer resurser ska koncentreras till järnhandeln. Bolagets branscher bolagiseras. Samarbetsavtalet med Kesko sägs upp.

2002
Lastbilsverksamheten i Karleby och Jakobstad säljs till Wetteri och verksamheten i Vasa och Närpes till Käyttöauto i Seinäjoki. Inom järnhandeln startas ett omfattande utvecklingsprogram.

2003
Personbilshandeln och personbilshandelns fastigheter säljs till Autotalo Mobila Oy.

2004
I Vasa inleds båthandeln på nytt i Fritidsenheten i Liselund. Affärsplatserna i Vasa och Jakobstad förnyas.

2005
I Tammerfors grundas bolagets femte affärsplats. Affärsplatsen i Seinäjoki förnyas.

2006
Affärsplatsen i Karleby förnyas och fastigheten på granntomten köps.

2008
Bolagets kontorsorganisation slopas och en försäljningslinjeorganisation införs. Pintaväris affärsverksamhet i Tammerfors förvärvas.

2009
Försäljningen sjunker kraftigt då marknaderna dyker. Pietecs affärsverksamhet i Jakobstad och Seinäjoki förvärvas.

2010
I Härmä öppnas bolagets nya stållager och lagringen av stål koncentreras dit. Importverksamhetens betydelse ökar kraftigt i synnerhet när det gäller stål och träbaserade skivor. Försäljningen växer i praktiken lika mycket som den året innan sjönk.

2011
Den starka tillväxten inom försäljningen fortsätter. Oy Woodpro Ltd:s affärsverksamhet förvärvas.

2012
Bolaget fyller 150 år.

2013
Bolagets sjätte handelsplats öppnas i Esbo.
Hartmans affärshus vid torget i Vasa fyller 100 år.

2017
Företaget fyller 155 år på finlands 100-årsjubileumsår.

2021
Konsumentnäthandeln öppnas. Leveranser möjliga över hela Finland.
I Vasa Liselund görs butiksförnyelse och lagerbyggnaderna förstoras.

2022
Hartman fyller 160 år.

Historiens vingslag hos Hartman